homeخانهleftتاثیر معدل در پذیرش برای مقاطع ارشد و دکتری